کارگاه ارزیابی اعتبار مجلات و روش های شناسایی

کارگاه یک روزه تحت عنوان ارزیابی اعتبار مجلات و روش های شناسایی توسط آقای مسعود رسول آبادی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ از ساعت ۱۲-۹ جهت پژوهشگران،اعضاء هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سالن جلسات شهید رستم پور دانشکدۀ پزشکی برگزار می گردد.

ادامه مطالب