کارگاه جستجوی اطلاعات علمی، پژوهشی و ارزیابی مجالت علمی

کارگاه و کنفرانس

با سلام و احترام بدینوسیله به اطالع می رساند کارگاه آموزشی” جستجوی اطالعات علمی، پژوهشی و ارزیابی مجالت علمی ” بصورت حضوری- وبیناری، در مورخه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ ساعت ۹ الی ۱۳ ویژه اعضای هیات علمی، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی توسط معاونت تحقیقات و فناوری با تدریس جناب آقای دکتر مسعود محمدی – PhD کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و جناب آقای دکتر عبدالحلیم رجبی-PhD اپیدمیولوژی در محل وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار خواهد شد. از عالقمندان دعوت می شود از طریق لینک /ir.ac.nkums.research://http در کارگاه مذکور ثبت نام نمایند. اطالع رسانی به پژوهشگران و عالقمندان آن دانشگاه / دانشکده مزید امتنان است.

https://www.skyroom.online/ch/nkumsfava/pjh :آدرس وبینار