۱۳۹۵

کارگاه‌های آموزشی واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال ۱۳۹۵