کارشناسان اداره

کمیته علم‌سنجی

کمیتۀ علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با هدف بررسی امور مربوط به واحد علم‌سنجی، رویکردها و مشکلات ایجاد شده است. در این کمیته خط‌مشی کلی واحد با تبعیت از قوانین و راهبردهای مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی تدوین و تعیین می‌گردد.

نام و نام خانوادگی

منصب

دکتر افشین ملکی

رئیس

دکتر افشین زارعی

عضو

مسعود رسول آبادی دبیر

مهندس جمال محمودپور

 عضو

معصومه انصاری  عضو