پاسخ دهی به بازخوردها

  1. چک کردن ایمیل علم سنجی بصورت روزانه
  2. مشاهده بازخوردهای دریافتی
  3. بررسی بازخوردها
  4. رفع مشکل عضو هیأت علمی تا سه روز
  5. پاسخ به بازخورد و ارسال آن به ایمیل وزارت بهداشت و عضو هیئت علمی نامبرده