نقل و انتقال هیات علمی

 

بسمه تعالی

دستورالعمل نقل و انتقالات

اعضای هیات علمی دانشگاهها / دانشکده ­های

علوم پزشکی کشور و سازمان­های وابسته

 

 

مقدمه:

این دستورالعمل با رعایت ماده ۱۲۲ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و خدمات آموزشی عالی پژوهشی وابسته و در اجرای بخشنامه شمارۀ ۲۷۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ مقام محترم وزارت به منظور تسهیل در امور و تعیین چهارچوب فرآیند نقل و انتقالات تدوین و به اجرا درمی آید.

ماده ۱:

به منظور بررسی تقاضاهای واصله نقل و انتقال اعضای هیأت علمی دانشگاهها/دانشکدههای علوم پزشکی و سازمانهای وابسته به وزارت، کمیته نقل و انتقالات اعضای هیأت علمی در حوزه معاونت آموزشی تشکیل میگردد.

تبصره:

اعضای این کمیته متشکل از معاون آموزشی وزارت بهداشت، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی (به عنوان نماینده وزیر) و رییس مرکز جذب و امور اعضای هیأت علمی خواهد بود. محل استقرار دبیرخانه کمیته مذکور در مرکز جذب و امور اعضای هیأت علمی و دبیر آن رییس مرکز خواهد بود.

ماده ۲:

درخواست انتقال دائم اعضای هیأت علمی پس از موافقت دانشگاهها/ودانشکده های علوم پزشکی و سازمانهای وابسته به وزارت در مبدأ و مقصد در کمیته نقل و انتقالات اعضای هیأت علمی بررسی و مورد تصمیم گیری قرار میگیرد.

ماده ۳:

انتقال اعضای هیأت علمی به دانشگاههای کلانشهر )تهران، اصفهان، شیراز، تبریز( با رعایت شرایط این دستورالعمل صرفاً در مرتبه دانشیار و یا استاد و با حداکثر ۰۱ سال سن و در صورت رسمی قطعی امکانپذیر خواهد بود.

تبصره:

انتقال اعضای هیأت علمی پیمانی به سایر دانشگاهها بجز دانشگاههای کلانشهر پس از ۰ سال اشتغال به صورت پیمانی در دانشگاه مبدأ قابل بررسی خواهد بود.

تبصره:

دانشگاهها/دانشکدههای علوم پزشکی و مؤسسات وابسته مکلف هستند تقاضای آن دسته از اعضای هیأت علمی که حداقل ۲۰ سال از خدمت خود را در مناطق کم برخوردار گذرانده و در مراتب دانشیار یا استاد هستند را جهت بررسی انتقال به دانشگاههای برخوردار به کمیته نقل و انتقال اعضای هیأت علمی ارسال نموده و کمیته مذکور در خصوص جایابی آنان با نظر موافق اقدام نماید.

ماده ۴:

انتقال دائم اعضای هیأت علمی که مشمول ماده ۱۰۹ آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی (رکود علمی) میباشند امکانپذیر نمی باشد.

ماده ۵:

انتقال دائم اعضای هیأت علمی که پرونده مفتوحه در هیأت بدوی انتظامی یا هیأت تجدیدنظر انتظامی اعضاء هیأت علمی دارند امکانپذیر نمی باشد.

ماده ۶: 

انتقال دائم اعضای هیأت علمی در حین مأموریت آموزشی و تا زمان اتمام تعهدات مأموریت آموزشی و همچنین در زمان مرخصی بدون حقوق امکانپذیر نمیباشد.

ماده ۷:

مأموریت اعضای هیأت علمی بین دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته با موافقت مبداء و مقصد و تأیید کمیته نقل و انتقال انجام میشود. حقوق و مزایای عضو هیأت علمی در مدت مأموریت با نظر مبدأ و مقصد پرداخت خواهد شد.

تبصره

مأموریتهای آموزشی، علمی و پژوهشی و یا مأموریتهای کوتاه مدت تابع ضوابط و مقررات اعلام شده در آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی خواهد بود.

ماده ۸:

مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی نهادهای عمومی غیر دولتی و عام المنفعه به دانشگاهها/ و دانشکده های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته به وزارت ممنوع می باشد.

ماده ۹:

انتقال اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاههای علوم پزشکی در صورت احراز شرایط زیر و رعایت این دستورالعمل امکانپذیر میباشد:

الف) دارا بودن مرتبه دانشیار یا استاد

ب) حداکثر ۵۰ سال سن

ج) موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تبصره:

مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاههای علوم پزشکی و ستاد مرکزی وزارت امکانپذیر نمیباشد.

ماده ۱۰ :

نقل و انتقال اعضای هیأت علمی متعهد خدمت، بورسیه، مشمولین ضریب k و مشمولین قانون نحوه تأمین ماده ۱ هیأت علمی تابع دستورالعمل جداگانهای خواهد بود.

این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۵ تبصره به تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و از تاریخ تصویب کلیه دستورالعملها، آئین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن لغو می گردد.