تماس با ما

مسئول واحد علم سنجی : آقای مسعود رسول آبادی

شماره های تماس :

مستقیم: ۳۳۶۶۴۶۴۹- ۰۸۷

داخلی: ۸۲۵۲

نشانی پست الکترونیک : sci@muk.ac.ir

ادارۀ علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان