تماس با ما

مسئول واحد علم سنجی : آقای مسعود رسول آبادی

شماره های تماس :

مستقیم: ۳۳۶۶۴۶۵۱- ۰۸۷

داخلی: ۸۲۵۲(آقای رسول آبادی) و ۸۲۵۵(خانم انصاری)

نشانی پست الکترونیک : sci@muk.ac.ir

ادارۀ علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان