Curriculum Vitae

قباد مرادی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان (دانشیار) / دانشکده پزشکی / گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

دکترای تخصصی (PhD) / اپیدمیولوژی

نمودار خلاصه عملکرد در Scopus

 • خوداستنادی
 • مقالات در مجلات ۱۰% برتر
 • مقالات i10
 • مقالات با همکاری بین المللی

Curriculum Vitae

کیوان مرتضائی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان (استادیار ) / دانشکده پزشکی / گروه علوم تشریحی

دکتری تخصصی (PhD) / علوم تشریحی

نمودار خلاصه عملکرد در Scopus

 • خوداستنادی
 • مقالات در مجلات ۱۰% برتر
 • مقالات i10
 • مقالات با همکاری بین المللی

Curriculum Vitae

افشین ملکی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان (استاد) / دانشکده بهداشت / گروه بهداشت محیط

دکتری تخصصی (PhD) / مهندسی بهداشت محیط

نمودار خلاصه عملکرد در Scopus

 • خوداستنادی
 • مقالات در مجلات ۱۰% برتر
 • مقالات i10
 • مقالات با همکاری بین المللی